شکایت از فرشندگان

در صورتی که از هر کدام از مدیران، فروشندگان و یا کاربران سایت شکایت و یا انتقادی دارید میتوانید از طریق شماره های مندرج در سایت و یا فرم تماس با ما جهت رسیدگی به اقدام فرمایید که به سرعت بررسی و رسیدگی خواهد شد.